ДОГОВІРНІ УМОВИ ЮРИДИЧНОГО СУПРОВІДУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОСББ

1. Предмет Договору

1.1 Виконавець зобов'язується за завданням Замовника надати йому послуги, пов’язані з юридичним обслуговуванням діяльності Замовника (надалі – Юридичні послуги), а Замовник зобов’язується оплатити виконані Виконавцем Юридичні послуги в розмірі, у строки та в порядку, встановленому чинним законодавством та умовами Договору або додатковою угодою до Договору.

1.2 Перелік Юридичних послуг, які є завданням Замовника:

 здійсненняпервинної юридичної консультації для працівників Замовника та для власників і законних користувачів квартир або нежитлових приміщень, що входять до будинків (будинку), які створюють ОСББ;

 складанняпроектівдокументів правового характеру: договорів, відповідей на звернення, скарг, заяв в тому числі і позовнітощо), проводити юридичний аналіз отриманої від Замовника документації;

 проведення роботи щодо контролю та зменшення сум заборгованості власників і законних користувачів квартир та власників (користувачів) нежитлових приміщень, що входять до будинків (будинку), які створюють ОСББ (в тому числі шляхом здійснення аналітики, складання письмових повідомлень, претензій, запитів, отримання відповідних витягів щодо права власності);

 представленняінтересів Замовника в підприємствах, організаціях установах всіх форм власності (в тому числі в судах, органах ДВС, БТІ);

 наданняінших юридичних послуг, необхідних для належної діяльності Замовника.

2. Ціна Договору

2.1 Погоджена сторонами орієнтовна сума коштів, на яку Замовник буде щомісячно замовляти, а Виконавець виконувати замовлені Юридичні послуги становить  __________________________________________________________________.

2.2 Встановлена в п. 2.1 Договору щомісячна сума коштів може збільшуватися або зменшуватися в залежності від об’єму замовленої та виконаної роботи, що узгоджується сторонами шляхом підписання акту виконаних робіт з урахуванням п. 4.2 Договору.

2.3 Ціна Договору складається з вартості всіх Юридичних послуг, наданих Виконавцем Замовнику та зазначених в Актах виконаних робіт, підписаних сторонами цього Договору та скріпленими їх печатками з урахуванням розділу 4. цьогоДоговору.

3 Оформлення факту надання Виконавцем послуг за Договором

3.1 Перелік послуг, які фактично надані Виконавцем Замовнику (за визначений період),зазначаються Виконавцем в Акті виконаних робіт (за визначений період) разом з іншою інформацією, необхідною для складання такого Акту.Складений Виконавцем Акт виконаних робіт надається Замовнику для його перевірки, узгодження та підписання.

4 Порядок та строки підписання Замовником Акту виконаних робіт 

4.1 Замовник, отримавши від Виконавця Акт виконаних робіт, здійснює в строк 3-х (трьох) банківських днів з моменту його отримання одну з наступних двох дій: 

 погоджує, підписує та скріпляє печаткою відповідний Акт виконаних робіт та надає його Виконавцю;

 повертає відповідний Акт виконаних робіт Виконавцю на доопрацювання із зазначенням своїх зауважень.

4.2 У випадку, якщо Замовник, отримавши Акт виконаних робіт, наданий Виконавцем, не вчиняє жодної з дій, визначених в п.4.1 цього Договору, Акт виконаних робіт вважається погодженим з ним.

5 Порядок та строки оплати за надані за Договором послуги

5.1 Оплата за надані Виконавцем Юридичні послуги здійснюється Замовником шляхом безготівкового перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

5.2 Замовник в повному обсязі оплачує надані Виконавцем послуги в строк 3-х (трьох) банківських днів з моменту підписання/погодження сторонами відповідного Акту виконаних робіт.

6 Відповідальність сторін Договору

6.1 Сторони цього Договору несуть відповідальність, визначену чинними нормами законодавства України за порушення зобов’язань.Порушенням зобов’язань за цим Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

7 Права та обов’язки сторін Договору

7.1 Права та обов’язки сторін цього Договору визначаються положеннями цього Договору (пунктами 7.2 – 7.5) та відповідними нормами чинного законодавства, зокрема Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України.

7.2 Замовник має право:

 замовити Виконавцю Юридичні послуги, пов’язані з юридичним обслуговуванням своєї діяльності;

 в односторонньому порядку розірвати цей Договір шляхом направлення письмового повідомлення Виконавцю не пізніше, ніж за 30 календарних днів до встановленої Замовником дати розірвання цього Договору;

 повернути на доопрацювання отриманий ним від Виконавця Акт виконаних робіт (із зазначенням своїх зауважень) в строк, встановлений умовами цього Договору;

 в усній формі формулювати та ставити завдання юридичного змісту перед Виконавцем. 

7.3 Замовник має обов’язки:

 виконувати умови цього Договору;

 оплачувати надані йому Виконавцем послуги в розмірі, у строки та в порядку, встановленому умовами Договору або додатком до нього;

 вчасно надавати Виконавцю необхідні документи та інформацію, що стосуються виконання замовленого ним завдання за цим Договором;

7.4 Виконавець має право:

 покласти виконання Договору на іншу особу, залишаючись відповідальним в повному обсязі перед Замовником за порушення умов Договору;

 в односторонньому порядку розірвати цей Договір шляхом направлення письмового повідомлення Замовнику не пізніше, ніж за 30 календарних днів до встановленої Виконавцем дати розірвання цього Договору;

7.5 Виконавець має обов’язки:

 виконувати умови цього Договору;

 складати та надавати Замовнику Акт виконаних робіт (за визначений період) та формувати у актах усні завдання Замовника, що було виконано Виконавцем;

 на вимогу Замовника надати йому інформацію щодо виконання його замовленого завдання;

 дотримуватись принципу конфіденційності щодо інформації та документації, отриманої від Замовника у зв’язку з виконанням умов цього Договору.

8 Дія Договору

8.1 Договір діє з моменту набрання ним чинності до моменту його розірвання (припинення).

8.2 Договір набирає чинності і вважається укладеним з моменту підписання його посадовими особами сторін цього Договору (уповноваженими сторонами на таке підписання), чиї підписи скріплені печатками відповідних сторін.

8.3 Договір може бути розірваний (припинений) за письмовою домовленістю сторін, або в односторонньому порядку - кожною стороною Договору в порядку, передбаченому пунктами 7.2, 7.4 цього Договору. 

9 Прикінцеві положення Договору

9.1 Цей Договір складений при повному розумінні його сторонами сформульованих умов та застосованої в Договорі термінології.

9.2 Усі спори, що пов’язані із виконанням цього Договору, вирішуються шляхом переговорів. Якщо спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку відповідно до чинного законодавства.

9.3 Акти виконаних робіт та Додатки до цього Договору мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані сторонамита скріплені печатками сторін, з урахуванням випадків, передбачених п.4.2 цього Договору.

9.4 Підписанням цього Договору сторони дійшли згоди, що Виконавець без додаткових угод до цього Договору може здійснювати передоручення виконання умов Договору на інших осіб залишаючи за собою відповідальність за його виконання.

9.5 Договір складений в двох автентичних примірниках (по одному для кожної із сторін), які мають однакову юридичну силу.

 

договірні умови скаладені юристами

Юридичної компанії «ПравоЗахист»